Høringssvar fra Institut for Bioscience vedr. forslag om deling af Science and Technology

21.05.2019 | Maya Jepsen Mejlgaard

På Institut for Bioscience har forslaget om deling af Science and Technology været sendt i høring blandt alle medarbejdere. I tilknytning til høringen er der afholdt en navnekonkurrence omkring forslag til navne på de to nye biologiske institutter. Oplægget har desuden været drøftet på et ekstraordinært fællesmøde i LSU og Institutforum den 13. maj 2019 og på ledelsesmøde den 7. maj 2019. Alle indkomne høringssvar samt referat fra fællesmøde mellem LSU og Institutforum er vedlagt som bilag.

Ledelsesgruppen har – på baggrund af drøftelserne og indkomne høringssvar – følgende bemærkninger til oplægget omkring deling af Science and Technology:

1. Delingen af Science and Technology og opmærksomhedspunkter i forbindelse med etableringen af de to nye fakulteter

På baggrund af den foreløbige proces omkring rektors forslag om deling af ST og drøftelserne i fakultetsledelsen, virker det usandsynligt, at selve delingsprocessen kan tages op til revurdering. Skal der foretages en deling af ST er den foreslåede skillelinje mellem institutter/dele af institutter den logiske, når der tages udgangspunkt i kerneopgaver.

Der er truffet beslutning om at samle institutterne, der alle har myndighedsbetjening/rådgivning som kerneopgave, i ét fakultet (med ingeniørerne). Vi forventer, at der med det fokus for det nye fakultet, også gives større frihedsgrader for den kommende dekan og institutlederne, til at føre en rekrutteringspolitik, der i højere grad end i dag muliggør hurtig tilpasning (hire fast, fire fast) til ministerielle/politiske behov. Det burde være muligt, da størsteparten af institutterne i det ene fakultet bygger deres økonomi på kontrakterne med Miljø- og Fødevareministeriet.

Fra Bioscience RKS opfordres der til, at konstruktionen af de nationale centre gentænkes i forbindelse med opdelingen af ST. Flere fremhæver, at det er uhensigtsmæssigt at have en organisation med en tilsyneladende dobbeltstrenget ledelse, som består af både en direktør for DCE og to institutledere.

Det økonomiske fundament for de enkelte institutter i ST (basistildelingerne) må ikke forringes i forbindelse med delingen af fakultetet.

2. Fakultetsnavn

Det foreslås, at det nye fakultetsnavn bliver: ”Faculty of Engineering and Applied Sciences” og ikke det foreslåede: ”Faculty of Engineering and Life Sciences”. Baggrunden er, at navnet er mere dækkende for de fagligheder, der bliver en del af det nye fakultet samt at ”Life Sciences” er spredt over hele universitet (både på Health og ikke mindst i det nye ”Faculty of Science”). Betegnelsen ”Engineering and Applied Sciences” er genkendelig i en international sammenhæng fra bl.a. Harvard, Princeton, Columbia, Caltech og Yale. Det er ikke institutledelsens forventning, at fakultetsnavnet vil have en negativ effekt på vurderingen af forskningsansøgninger fra det nye fakultet. (Der henvises i øvrigt til kommentarerne i de vedhæftede høringssvar).

3. Forslag til nye institutnavne

På baggrund af de indkomne forslag til nye navne forslår BIOS ledelsesgruppe følgende navne til de to nye biologiske institutter: RKS: Institut for Natur og Miljø, Department of Environment and Nature AAR: Biologisk Institut, Department of Biology

4. Økonomiske omkostninger for Bioscience

Institutledelsen har noteret, at der vil være mulighed for forhandling med universitetsledelsen omkring dækning af øgede økonomiske udgifter ved overgangen til to fakulteter. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at Institut for Bioscience, som konsekvens af delingen, vil skulle besætte to nye stillinger (en fundraiser- og en sekretariatslederstilling). De to nye stillinger beløber sig til en samlet ekstra årlig udgift på ca. 1,2 mio. kr. Derudover vil der skulle allokeres anslået ¼ adm. årsværk i forbindelse med opbygning af nye hjemmesider i løbet af efterår 2019. En udgift på ca. 150.000 kr. Instituttet anmoder i forlængelse heraf om at få dækket disse ekstra udgifter i en overgangsfase.

5. Fysisk placering ved indflytning af medarbejderne i Silkeborg og Kalø til Campus

Institutledelsen skal understrege betydningen af, at der i forbindelse med delingen af bygningsmassen mellem de to nye fakulteter tages hensyn til, at de to nye biologiske institutter i hvert sit fakultet placeres så tæt ved hinanden som muligt. Det er en Det er en forudsætning for at opnå den tilsigtede faglige synergi i form af et styrket samarbejde mellem de biologiske fagmiljøer omkring forskning, forskningsfaciliteter, rådgivning og uddannelse i forbindelse med indflytningen i 2021/22 fra Kalø og Silkeborg.

6. Øvrige bemærkninger

Der vil i forbindelse med den interne proces omkring opsplitningen af udvalgsstrukturen på Bioscience i løbet af efteråret 2019 være opmærksomhed på at sikre en understøttelse af et fortsat fagligt samarbejde mellem AAR og RKS. Bl.a. vil der skulle aftales en model for repræsentation af RKS-forskere i uddannelsesudvalget for biologiuddannelsen. Der er aftalt en intern afregningsmodel på Bioscience for RKS-forskeres undervisning på biologiuddannelse og for gensidig deltagelse i forsknings- og rådgivningsprojekter på tværs. Denne model vil som udgangspunkt fortsætte i den nye struktur. Der henvises i øvrigt til de vedlagte høringssvar og referatet fra fællesmødet mellem LSU og Institutforum i forhold til mere tekstnære kommentarer/præciseringer i forhold til bl.a. den indholdsmæssige beskrivelse af ’Faculty of Engineering and Life Sciences’ (side 8 i oplægget).

Venlig hilsen Peter Henriksen og Hans Brix Institutledere, Institut for Bioscience

Bilag: Høringsskrivelse fra institutledere

Indkomne høringssvar (ekskl. navneforslag)
Referat for ekstraordinært fællesmøde mellem LSU og Institutforum den 13. maj 2019

Samlet bilag_BIOS høringssvar vedr deling_maj 2019

Institut for Bioscience, Bioscience institutleder