Rabataftaler / Discount agreements

This information is available in English. See below.

---------

Vi har (re-)etableret gamle rabataftaler, og aftalerne gælder nu for hele instituttet / We have (re) established the old discount agreements, and the agreements now apply to the whole Department.

Flere medarbejdere i BIOS RKS har oplevet vanskeligheder ved at bruge rabataftaler indgået af det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser. Nu har vi ryddet op i aftalerne, og alle medarbejdere kan fremadrettet opnå rabat på indkøb i Fjeld og Fritid samt i Spejder Sport og Friluftslands butikker. Her er detaljer om hvordan:

Fjeld og fritid

Du kan opnå 20% rabat på dine indkøb i Fjeld og Fritid (både til arbejdsmæssigt brug og til privat brug) ved at referere til kundenummer 2430 og vise dit firma-mastercard som identifikation. Ved køb til arbejdsmæssigt brug, skal du endvidere informere ekspedienten om, hvorvidt fakturaen skal gå til BIOS AAR eller BIOS RKS. 

Spejder Sport

Køber du feltudstyr eller andet til arbejdsmæssigt brug, kan du opnå 20 % rabat i Spejder Sport. Du skal referere til kundenummer 87158557 (RKS) eller kundenummer 87156500 (AAR) og derpå fremvise dit firma-mastercard som identifikation. De medarbejdere, der ikke har et mastercard, kan fremvise deres ansættelseskontrakt. Spejder Sport sender en elektronisk faktura for dit indkøb – men husk at give dem et projektnummer og et aktivitetsnummer, så de kan sætte det på som rekvisitionsnummer. Vi anbefaler, at du beder om elektronisk faktura, da omkostningerne ved afregning af et mastercard-køb er lige så høje som ved fakturaer.

Friluftsland

I Friluftsland får du også 20 % rabat på dine indkøb (både til arbejdsmæssigt brug og til privat brug), og du skal blot fremvise dit firma-mastercard som identifikation. De medarbejdere, der ikke har et mastercard, kan også her fremvise deres ansættelseskontrakt. Angående fakturering gælder de samme regler som ved indkøb i Spejdersport.

Værktøj etc.

Der har været udtrykt et ønske om at få etableret en aftale med et byggemarked for at opnå rabat på indkøb af værktøj og materialer til forskningen. Men netop på dette område vil AU Indkøb i det kommende år på baggrund af brugernes behov etablere en aftale for hele universitetet, og det har vi besluttet at afvente, fordi vi på den måde kan få en aftale, der er bedre end de standardaftaler, vi selv kan etablere med et byggemarked.

Særligt for Kalø

Hos Mette Kingo og Hanne Fensbæk kan du låne kundekort til Meny i Rønde. Elektronisk faktura bliver tilsendt.

Særligt for Silkeborg

Hos Ninna kan du låne et kundekort til Silvan, Grejbiksen, Føtex, Kvickly og Byens Brød. Elektronisk faktura bliver tilsendt.

Særligt for Aarhus

Hos Marianne og Charlotte i Ny Munkegade kan du låne et kundekort til Føtex, Bilka, Netto, Zap (kontorsupermarked) og Metro. Elektronisk faktura bliver tilsendt.

----------------------------------------------------------------------------------

Several employees in BIOS RKS have experienced difficulties in using the discount agreements made by the former Danmarks Miljøundersøgelser. Now we have simplified the agreements and prospectively all employees obtain discounts on purchases in Fjeld og Fritid, Spejder Sport and Friluftsland’s stores. Please find details below:

Fjeld og fritid

You get 20% off your purchases (both work-related use and private use) by referring to customer number 2430 and present your company MasterCard as identification. For work-related use, you must also inform whether the invoice must be sent to BIOS AAR or BIOS RKS.

Spejder Sport

If you buy field equipment or other work-related items, you can get a 20% discount in Spejdersport. Please refer to customer number 87158557 (RKS) or customer number 87156500 (AAR) and then present your company MasterCard as identification. Employees who do not have a MasterCard can present their employment contract. Spejdersport will send an electronic invoice of your purchase - but remember to give them a project number and an activity number to be used as a requisition number. We recommend that you ask for an electronic invoice, as the cost of settling a MasterCard purchase is as high as that of invoices.

Friluftsland

In Friluftsland you also get 20% off your purchases (both work-related use and private use) and you just need to present your company MasterCard as identification. Employees who do not have a MasterCard can also here present their employment contract. The invoicing rules are the same as by making purchases in Spejdersport.

Tools etc.

Many have asked for an establishment of an agreement with a hardware store to get a discount on purchases of tools and materials for research. But precisely in this area AU Indkøb (Procurement) will in the coming year on the basis of user needs set up an agreement for the entire university, and we have decided to wait for this, because in this way we can get an agreement, which is better than the standard agreements we, ourselves, can establish with a hardware store.

Especially for Kalø

You can borrow a costumer card from Hanne Fensbæk or Mette Kingo for Meny in Rønde. The store will send an electronic invoice,

Especially for Silkeborg

You can borrow a customer card from Ninna for Silvan, Grejbiksen, Føtex, Kvickly og Byens Brød. The stores will send an electronic invoice.

Especially for Aarhus

You can borrow a customer card from Marianne or Charlotte in Ny Munkegade for Føtex, Bilka, Netto, Zap (office supplies) and Metro. The stores will send an electronic invoice.