Ferieregistrering / Planning holiday

This information is found in English below.

---------

Alle medarbejdere skal afholde og registrere ferie løbende. Kun ved feriehindring udbetaler instituttet feriepenge.

Du skal huske at informere din personaleadministrator om dine ferieplaner (hvis du er ansat i BIOS AAR) eller at registrere din ferie i ProMark (hvis du er ansat i BIOS RKS).

Husk at holde ferie

Universitetsledelsen har opfordret til, at al ferie og alle særlige feriedage så vidt muligt bliver afholdt i løbet af ferieåret. Ferie giver os den mulighed for at koble af, som vi alle har behov for, og desuden opnår vi en vigtig besparelse i forhold til tidligere år ved at undgå udbetaling af ferie.  Instituttet udbetaler ikke feriepenge, medmindre der er tale om særlige tilfælde, f.eks. hvis en medarbejder har haft en feriehindring som sygdom eller barsel eller ved fratrædelse.

Husk at registrere dine feriedage

De administrative medarbejdere sørger for at følge op på alle medarbejderes feriesaldi efter sommerferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Når du sørger for at afholde din ferie og give besked til personaleadministratoren (AAR) og i ProMark (RKS), letter du opfølgningsarbejdet. På den måde sparer instituttets egen administration og ledelse tid.

Ingen forudregistrering

Hovedsamarbejdsudvalget vedtog i 2013 nogle retningslinjer for at understøtte, at AU’s medarbejdere får afholdt deres ferie i løbet af ferieåret. Instituttet fulgte anvisningerne om at varsle og forudregistrere ferie, men vi kan nu konkludere, at opfølgning baseret på dialog er mere meningsfuld og mindre tidskrævende.

Til orientering findes de generelle ferieregler her.

/ Camilla

 

All employees must take holiday and register it continuously. Holidays will only be reimbursed due to holiday obstacles.

Please remember to inform your personnel administrator about your holiday plans (BIOS AAR) or to register your holidays in “ProMark” (BIOS RKS).

Remember to take holidays

The University Management has encouraged all employees to take their ordinary and special holidays within the holiday year. Holidays give us the opportunity we all need to relax, and furthermore, the Department obtains significant savings compared to previous years by avoiding disbursement of accrued and unused holidays.

Holidays are only reimbursed in special cases, e.g. holiday obstacles such as illness, maternity and paternity leave, or termination of employment.

Remember to register your holiday

Your personnel administrator follows up on your holidays after the summer, Christmas, winter and Easter breaks. By taking and registering your holiday, you reduce this follow-up, and the Department saves time for administration and management.

No pre-registration

In 2013, the Main Cooperation Committee decided a set of guidelines to ensure that all employees at AU take their holidays within the holiday year. The Department has followed these guidelines by giving notice and pre-registering, but we now conclude that follow-up by dialogue is more meaningful and less time-consuming.

For your information, the general holiday rules are available here.

/ Camilla