Aktindsigt / Access to documents

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Det er BIOS' holdning at vise størst mulig åbenhed over for borgere og presse, således at omverdenen får mulighed for at følge med i, hvad BIOS foretager sig. Det er med til at øge tilliden til og respekten for institutionen og universitetet som helhed. Udgangspunktet er derfor, at en begæring om aktindsigt opfattes som noget positivt og at aktindsigt gives, også selv om man efter de gældende regler (som er minimumsregler) ville kunne nægte eller begrænse denne.

Offentlighedens adgang til miljøoplysninger reguleres af Lov om offentlighed i forvaltningen og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

En begæring om aktindsigt skal afgøres "snarest". Er besvarelsen ikke færdig inden 10 dage, skal borgeren iht. offentlighedsloven have en skriftlig begrundelse herfor, inden de 10 dage er gået. Lov om aktindsigt i miljøoplysninger er mere vidtgående end offentlighedsloven, og der er en absolut svarfrist på 2 måneder, regnet fra modtagelse af begæringen. 

Ledelse skal underrettes om alle henvendelser om aktindsigt, inden der svares.

Har sektionen eller medarbejderen brug for bistand, kan man i BIOS RKS kontakte jurist Gry Bagger.