Udvalg

Instituttet har en række udvalg, som alle sigter mod at koordinere aktiviteter på tværs af instituttets sektioner og tjenestesteder. Nedenfor finder du en kort introduktion til de enkelte udvalg.

Her kan du læse mere om udvalgenes arbejde.

Lovbestemte udvalg

Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Udvalget planlægger, leder og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet på tjenestestederne. Udvalget analyserer arbejdsmiljøindsatsen, rådgiver om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og følger op på, om arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende. På hvert tjenestested findes endvidere en lokal arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Samarbejdsudvalg (LSU)

Udvalget har til formål at virke for, at ledelse og medarbejdere i samarbejde fører instituttets strategi og mål ud i livet. Udvalget skal blandt andet involvere medarbejderne i dette arbejde og skal være med til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.

Institutforum

Forummet har til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål, samt at sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.

Fakultetsnedsatte udvalg

Ph.d.-programudvalg

Udvalget har som sin primære opgave at foretage den faglige bedømmelse af ansøgninger om optagelse på forskeruddannelsen i biologi. Udvalget er desuden ansvarligt for afholdelsen af kvalifikationseksaminer, og udvalgets formand forestår den daglige ledelse af forskeruddannelsen i biologi.  

Uddannelsesudvalg

Udvalget planlægger instituttets undervisningsudbud i dialog med instituttets faste videnskabelige stab og studienævnet. Udvalget diskuterer desuden strategi for udvikling af uddannelsesudbuddet.

Institutnedsatte udvalg

Forskningsudvalg

Udvalget er et rådgivende udvalg, hvor instituttets forskningsstrategi, forskningsspørgsmål og forskningsstrategiske tiltag til udvikling og positionering af instituttet behandles.

Rådgivningsudvalg

Udvalget er et rådgivende udvalg, der behandler rammerne for instituttets forskningsbaserede rådgivning og myndighedsbetjening og de strategiske tiltag, der skal udvikle og positionere rådgivningen på Bioscience.

100230 / i31